Müügitingimused (leping)


1. Üldiste müügitingimuste kehtivus
1.1. Käesolev dokument on koostööleping (edaspidi "Üldtingimused") e-poes zapchasti.ee kauba ostja (edaspidi Klient) ja e-poe zapchasti.ee omaniku, keda esindab Trigon Auto OÜ (edaspidi zapchasti.ee) vahel ostu ja müügi korra ja reeglite kehtestamiseks ning mõlema poole juriidiliste kohustustega seotud küsimuste lahendamiseks.
1.2. Üldtingimused ei tohi kalduda kõrvale Eesti Vabariigi põhinõuetest ja õigusaktidest. Kui üldtingimustes ei ole piisavalt teavet, täiendatakse ja tõlgendatakse neid vastavalt õigusaktidele.
1.3. Lisaks Üldtingimustele reguleeritakse Kliendi ja zapchasti.ee vahelisi suhteid zapchasti.ee poolt kehtestatud hinnakirja alusel.
1.4. zapchasti.ee jätab endale õiguse teha üldtingimustes ja pakutavate kaupade hinnakirjas ühepoolseid muudatusi, kui need on vajalikud pakutavate teenuste ja kaupade parendamise, konkurentsivõime, edasiarendamise, ümberkorraldamise ja pakutavate kaupade valiku laiendamise eesmärgil. Hinnakirja ja tingimuste muudatused ja täiendused jõustuvad kohe, kui need on avaldatud veebilehel http://zapchasti.ee/ . Enne muudatuste jõustumist esitatud tellimuste suhtes kohaldatakse tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi, välja arvatud juhul, kui need tingimused on vastuolus õigusaktidega ja käesolevates tingimustes on sätestatud teisiti.
1.5. zapchasti.ee ja Klient soovib teha ostu ja müüki zapchasti.ee veebipoes käesolevates üldtingimustes sätestatud üldtingimuste alusel. Tellimuse esitamisel ja ettemaksu tegemisel zapchasti.ee veebipoes kinnitab Klient, et ta on tutvunud Üldtingimustega ja nõustub nendega.

2. zapchasti.ee hinnakiri
2.1. zapchasti.ee järelturul müüdavate toodete hinnad on eurodes ja sisaldavad 20% käibemaksu.
2.2. Kauba kliendile saatmise kulud arvutatakse automaatselt. See summa kajastub nii ostukorvis kui ka kliendile väljastataval arvel/tellimuse kinnitusel. Klient näeb tarnesummat alati enne tellimuse eest tasumist.
2.3. Tarnekulud arvutatakse automaatselt tingimusel, et üks tellimus toimetatakse ühele aadressile. Kui Klient soovib, et kaup toimetatakse erinevatele aadressidele, peab ta tegema erinevaid tellimusi või maksma lisatasu täiendavatele aadressidele tarnimise eest zapchasti.ee poolt väljastatud arve alusel. Klient võib kauba kätte saada ka Kaupmehe kaupluses.
2.4. zapchasti I.ee jätab endale õiguse muuta hinnakirja. Kui klient tegi tellimuse enne hinnamuutuse jõustumist, kehtib kliendi jaoks tellimuse registreerimise ajal arvel märgitud hind, tingimusel, et tellimus ei ole kustutatud punktis 7.4 kirjeldatud põhjustel.

3. Ostukorv ja tellimine
3.1 Kliendi ostukorv moodustatakse, kui vajutatakse nupule "ostukorvi".
3.2 Ostukorvis olevaid kaupu ja nende koguseid saab muuta.
3.3 Kliendi poolt täidetud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub, kui kiiresti ja sujuvalt ostetud kaup Kliendile kätte toimetatakse, samuti täiendavate tarnekulude vältimine. Pärast nupu "Kassasse" vajutamist Kliendile kuvatakse aken tarneviisi valimiseks. Kui tarneviis ja aadress on märgitud ning tellimus on tasutud, näeb klient arvet rubriigis "Minu tellimused". Arve koopia saadetakse automaatselt tellimusel märgitud e-posti aadressile. 4. Tellimuse esitamisel tuleb esitada arve.

4 Tellitud kauba eest tasumine
4.1 Kaupade eest tasumine toimub:
* Pangaülekandega (internetipanga kaudu),
* ülekandega (internetipanga kaudu), * Swedbanki või SEB pangalingi kaudu,
* muul kliendile sobival viisil (pangakontoris, makseautomaadi kaudu),
* kaupluses zapchasti.ee.

6. Kauba kohaletoimetamine ja üleandmine
6.1. Pärast lepingu jõustumist, lähtudes punktist 1.5, antakse zapchasti.ee lattu saabunud kaup Kliendile üle tellimuse täitmisel märgitud tähtaja jooksul.
6.2. zapchasti.ee-l on õigus ühepoolselt pikendada tarneaega, teavitades sellest klienti e-posti ja telefoni teel. Kui zapchasti.ee on pikendanud tellimuse tähtaega rohkem kui üks kord või rohkem kui 2 kuud korraga, on kliendil õigus tellimusest taganeda. Tellimusest taganemiseks teavitab Klient zapchasti.ee-d e-posti või telefoni teel. Ettemaks tagastatakse Kliendi pangakontole 7 tööpäeva jooksul pärast Kliendi vastava avalduse saamist. zapchasti.ee ei ole kohustatud hüvitama Kliendile tellimuse kõrvalekalletest tulenevat kahju.
6.3. Pärast tellitud kauba laos kättesaamist ja sorteerimist toimetatakse kaup Kliendile eelnevalt kokkulepitud ajal tellimuses märgitud aadressil.
6.4 zapchasti.ee tarnib kauba tellimuses märgitud aadressile. Kui tarneaadress muutub, teavitab Klient sellest zapchasti.ee-d enne tarnekuupäeva. Hilinenud tarneaadressi muutmine võib põhjustada teatud raskusi või lisakulusid.
6.5 Kliendi poolt täidetud andmete õigsusest ja täpsusest sõltub, kui kiiresti ja sujuvalt ostetud kaup Kliendile kätte toimetatakse, samuti täiendavate tarnekulude vältimine. zapchasti.ee ei vastuta kauba kohaletoimetamise hilinemise ja võimalike arusaamatuste eest, kui need hilinemised ja arusaamatused on tingitud Kliendi ebaõigest tellimusest.
6.6 Kaubad tarnitakse kliendile saatedokumentide alusel. Enne kauba vastuvõtmist ja kauba kättesaamise kinnitamist oma allkirjaga saatedokumentidel on soovitav kaup hoolikalt üle vaadata. Kui kaup on nähtavalt kahjustatud, on soovitatav seda mitte vastu võtta. Saatedokumendile alla kirjutades kinnitab klient, et kaup oli kauba kättesaamise ajal kahjustamata. zapchasti.ee kohustub kaupa võimalikult kiiresti (kuni 7 tööpäeva) välja vahetama, kui kaup on kahjustatud.
6.7. Kui lepingus on kokku lepitud kauba üleandmine kliendile ja kauba kliendile üleandmise kohustust ei kanna zapchasti.ee, loetakse kauba kliendile üleandmise kohustus täidetuks kauba üleandmise hetkel vedajaile, kes on kohustatud kauba sihtkohast kliendile üle andma (võlaõigusseadus, § 209, p.4).


7. Tellimuse tühistamine ja kauba tagastamine
7.1. Pärast makse sooritamist on Kliendil õigus oma tellimus tühistada, teatades sellest zapchasti.ee-le, saates vastava avalduse e-posti aadressile info(at) zapchasti.ee. Taotlusel tuleb märkida arve/tellimuse number. Ettemaks tagastatakse Kliendi arvelduskontole 14 kalendripäeva jooksul pärast avalduse saamist. Kliendil on õigus tellimus tühistada ainult juhul, kui tellimus ei ole veel täitmiseks esitatud. Kui tellimus on juba täitmiseks esitatud, ei ole tellimuse tühistamine võimalik.
7.2. zapchasti.ee kannab kauba tagastamisega seotud kulud, kui kaup on transpordi käigus kahjustatud või kui kauba visuaalsel kontrollimisel ei ole võimalik vigu või puudusi tuvastada või kui tellimust ei ole võimalik täita zapchasti.ee süü tõttu.
7.3. Kui tagastatud kaup on kahjustatud ebaõige kasutamise, muutmise, ebaõige paigaldamise või demonteerimise tõttu kliendi poolt, samuti kauba hooletu käitlemise tõttu, jätab zapchasti.ee endale õiguse vaadata üle ja arvutada tagastatud kauba hind ümber, lähtudes kahjustuse ulatusest. Sellisel juhul arvutatakse kauba eest makstud summa ja kahjustatud eseme vähendatud väärtuse vahe. Kui klient ei nõustu kauba väärtuse vähendamisega seotud ümberarvutusega, on tal õigus kasutada sõltumatu eksperdi arvamust. Ekspertiisi kulud jagatakse võrdselt Kliendi ja zapchasti.ee vahel, välja arvatud juhul, kui ühe poole seisukoht on ilmselgelt põhjendamatu. Sellisel juhul kannab kõik ekspertiisikulud see pool, kelle seisukoht osutub põhjendamatuks.
7.4 zapchasti.ee jätab endale õiguse tellimus tühistada, kui
* Klient ei ole arve ettemaksu tasunud arvel märgitud aja jooksul,
* tellitud kaup on tarnijal otsa saanud ja Klient ei nõustu zapchasti.ee poolt pakutava asenduskaubaga. Ettemaks tagastatakse Kliendi arvelduskontole 7 tööpäeva jooksul pärast vastava avalduse saamist.
7.5. zapchasti.ee-l on õigus igal ajal keelduda tellimuse täitmisest, kui tellimuse täitmine osutub temast mitteolenevatel põhjustel võimatuks või oluliselt keerulisemaks. zapchasti.ee teavitab klienti tellimuse tühistamisest viivitamatult e-posti või telefoni teel. Kliendi nõudmisel on zapchasti.ee kohustatud tellimuse täitmisest keeldumist kirjalikult põhjendama. Tellimuse täitmisest keeldumise korral tagastab zapchasti.ee kliendile tasutud summa 3 tööpäeva jooksul. Tellimusest taganemisel ei vastuta zapchasti.ee kliendi või kolmanda isiku ees tellimuse taganemisega tekitatud kahju eest.

8. Garantii ja tagastusõigus
Garantii uutele sõidukiosadele kehtib 6 kuud (kui toote kirjelduses ei ole märgitud pikemat perioodi) või 10 000 km läbisõitu (läbisõit tuleb märkida hooldusraamatusse toote paigaldamisel). Garantii kaupadele, millele tootja on määranud konkreetse kasutusaja, kehtib selle kasutusaja jooksul.
8.1. Garantiiaeg algab alates kauba üleandmisest zapchasti.ee poolt kliendile. Garantii kehtib kauba esimesele kasutajale. Kauba või osade väljavahetamise korral ei pikendata algset perioodi.
8.2 Kui tegemist on tootmisveaga, on Kliendil õigus nõuda toote asendamist. Klient võib nõuda raha tagastamist ainult juhul, kui sobiva kauba puudumisel ei ole võimalik mõistliku aja jooksul asendustoodet valmistada. (VOS, 11.ptk., paragrahv 222(1)).
8.3. Kauba puuduste avastamisel kohustub Klient teatama probleemist e-posti aadressil info(at) zapchasti.ee. Klient teavitab tuvastatud puudusest hiljemalt 2 nädala jooksul alates selle avastamisest ja esitab puudusega kauba. Pärast nimetatud tähtaja möödumist ei ole Kliendil õigust nõuda zapchasti.ee-lt vajaliku osa asendamist.
8.4. Kui Klient on tellinud vigase kauba zapchasti.ee süü tõttu, võib ta kauba 14 päeva jooksul ümber vahetada. Pärast selle tähtaja möödumist on zapchasti.ee-l õigus kaupa mitte ümber vahetada.
8.5. zapchasti.ee ei vastuta järgmiste asjaolude eest
* kauba kahjustuste eest, mis on põhjustatud kliendi süüst või hooletusest;
* kauba ebaõigest kasutamisest põhjustatud defektide eest;
* kauba tavapärase kasutamise käigus toimunud loomuliku kulumise eest.
8.6 Elektrooniliste seadmete garantiitingimused:
* selle osa on paigaldanud volitatud edasimüüja.
* selle osa on paigaldanud spetsiaalne edasimüüja.
8.7 Garantii ei kehti elektrooniliste seadmete suhtes järgmistel juhtudel:
* elektroonilisi osi ei ole paigaldanud spetsiaalne töökoda,
* toode on paigaldatud töökojas, kus puuduvad vastavad tööriistad,
* toote on paigaldanud isik, kes ei ole elektroonikaga kursis.
zapchasti.ee soovitab klientidel enne toote paigaldamist kontrollida paigaldaja kvalifikatsiooni ja nõuda paigaldamise fakti kinnitavat dokumenti!
8.8. zapchasti.ee ei hüvita garantiiperioodi jooksul defektse toote asendamisega seotud lisakulutusi (transpordi-, postikulud jne).
8.9. Kauba võib vahetada, kui
* toode ei ole kaotanud oma algset müügikvaliteeti,
* tootel ei ole paigaldamise või kasutamise märke,
* originaalpakend on puhas ja kahjustamata.
8.10 Vigaseid kaupu, mille eest on makstud hüvitist, ei tagastata.
8.11 Kui defektset kaupa ei ole võimalik garantii korras asendada, on zapchasti.ee-l õigus kaup 30 päeva pärast hävitada, välja arvatud juhul, kui garantiinõude esitanud isik nõuab kauba tagastamist 14 kalendripäeva jooksul.
8.12. Zapchasti.ee ei tagasta tarnetasu.

9. Poolte vastutus
9.1. Käesolevate üldtingimuste mis tahes punktide rikkumise korral vastutab zapchasti.ee Kliendi ees Eesti Vabariigi seadustes sätestatud juhtudel ja ulatuses.
9.2. Üldtingimuste sätete rikkumise korral vastutab Klient zapchasti.ee ees Eesti Vabariigi seadustes sätestatud juhtudel ja ulatuses.
9.3. Pooled vabastatakse vastutusest Üldtingimustest tulenevate kohustuste täieliku või osalise täitmata jätmise eest, kui selline täitmata jätmine on tingitud vääramatu jõu, st loodusõnnetuste, epideemiate, plahvatuste, tulekahjude ja muude hädaolukordade tõttu, kui need asjaolud on otseselt mõjutanud Üldtingimuste täitmist.
9.4. zapchasti.ee ei hüvita moraalse kahju, mis võib Kliendi arvates olla põhjustatud tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmisest kehtivate Üldtingimuste raames.
9.5 zapchasti.ee ei hüvita Kliendile võimalikke kulusid, kui Klient on võtnud ja rikkunud kohustusi kolmandate isikute ees, mis võivad olla vastuolus Üldtingimuste põhiklauslitega.
9.6 zapchasti.ee ei hüvita Kliendile kasutamata võimalusi, mis tulenevad tarnetingimuste, hindade või muude tingimuste muutmisest, mis on seotud Üldtingimuste muutmisega.
9.7. Klient vastutab kõigi tehingute eest, mis on tehtud tema kasutajanime ja salasõna kasutades zapchasti.ee-s.
9.8. Klient vastutab vale varuosakoodi märkimise ja sellest tulenevalt mittevajaliku tellimuse saamise eest.

10. Muud tingimused
10.1. zapchasti.ee kasutab Kliendi isikuandmeid ainult tellimuse täitmiseks. zapchasti.ee ei avalda Kliendi poolt tellimuse tegemiseks esitatud Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud seadusega sätestatud juhtudel. Side panga ja ostja vahel on kaitstud SSL-protokolliga, mis tagab, et volitamata isikud ei pääse edastatavale teabele ligi ega muuda seda. Panga ja kaupmehe vaheline teave on kaitstud digitaalallkirjaga.
10.2. zapchasti.ee jätab endale õiguse teavitada klienti, kes on avanud zapchasti.ee veebilehel kliendikonto ja andnud selleks loa, uutest toodetest, teenustest ja eripakkumistest. Kliendil on õigus nõuda oma isikuandmete täielikku kustutamist zapchasti.ee kliendiandmebaasist.
10.3. Üldtingimustes reguleerimata küsimusi reguleeritakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele, arvestades zapchasti.ee ja Kliendi esialgset tahet.
10.4. Üldtingimuste täitmise käigus tekkivad vaidlused ja erimeelsused lahendatakse vastastikuste läbirääkimiste teel. Kui vaidlust ei ole võimalik lahendada kompromissiga, on kummalgi poolel õigus kaitsta oma õigusi Eesti Vabariigi seadustega kehtestatud korras (pöördudes Tarbijakaitseameti või kohtu poole).

reg number: 12114803
Aadress: Vabaduse 3, 20303, Narva.
telefon: +372 5510370
mail: dmitrop@yandex.ru